Hoofdstuk I - Algemene Bepalingen

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden de volgende definities: “AED”, AED Rent NV met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Bedrijvenpark De Veert 12 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 045899.343,

Klant”, iedere partij die met AED een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij aan wie AED zaken en/of diensten levert of heeft geleverd;

Overeenkomst”, iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen AED en de Klant in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door de Klant van AED, alsmede alle overige door de Klant aan AED verstrekte opdrachten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van AED en de online verkopen door AED van producten die op de website https://secondhand.aedgroup.com/shop/ te koop worden aangeboden, met uitsluiting van enige andere voorwaarden. De algemene handelsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop zijn deze die van kracht zijn op de datum van de bestelling.
 2. De Klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en deze door de enkele uitvoering van de transactie uitdrukkelijk te aanvaarden.
 3. Deze algemene handelsvoorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten. Afwijkingen van deze algemene handelsvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. AED behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij de nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod en elke bestelling die plaatsvindt na de inwerkingtreding van de wijziging(en).
 5. De geldende algemene verkoopsvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de voormelde website.

Artikel 3 – Totstandkoming van verbintenissen en overeenkomsten

 1. Offertes, prijsvoorstellen en online aanbiedingen zijn te allen tijde vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
 2. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een formele schriftelijke aanvaarding door AED van een bestelling of opdracht van de Klant, of doordat AED aanvangt met de uitvoering van deze bestelling of opdracht.
 3. AED behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.
 4. Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen door de Klant niet meer worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds akkoord.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Tenzij anders aangegeven, is in de prijs geen installatie, bediening, montage of transport e.d. begrepen. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen altijd exclusief BTW.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen aan de Klant gefactureerd volgens de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst meest recente prijsaanbieding.
 3. In beginsel wordt er gecontracteerd onder gelding van het principe van de in de offerte opgegeven “eenheidsprijzen”. De prijzen vermeld in catalogi, op websites en gelijkaardige media zijn louter indicatief. Enkel mits uitdrukkelijk akkoord ter zake wordt hiervan afgeweken, met dien verstande dat elke afwijking enkel betrekking heeft op de specifieke transactie en nooit als precedent kan ingeroepen worden voor latere transacties. 

Artikel 5 – Betaling

 1. Alle facturen van AED zijn contant betaalbaar door middel van overmaking op een door AED aangewezen bankrekening. De Klant kan geen enkele compensatie, tegenvordering of retentierecht inroepen tegen AED, hetzij op grond van contractbreuk, fout, schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om een uitstel van betaling voor het geheel of een deel van dat bedrag te rechtvaardigen.
 2. In geval de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de bijzondere interestvoet bepaald in Artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties over het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor enige in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, evenals zal hij een forfaitair schadebedrag van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 200 euro, verschuldigd zijn, onverminderd het recht van AED op volledige schadevergoeding. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van AED, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor AED voortvloeien uit het niet nakomen door de Klant van enige (betaling)verplichting, zijn voor rekening van de Klant. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Wissels, cheques, cessie, betaling door derden of kredietverlening brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch enige wijziging aan de bepalingen van de Overeenkomst.
 4. Facturen die minder dan 50 euro bedragen, zullen automatisch verhoogd worden met 5 euro administratiekosten.
 5. AED Rent NV aanvaardt betaling met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

Artikel 6 – Levertijd en levering

 1. Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins werd overeengekomen, zijn enige door AED opgegeven leveringstermijnen louter indicatief en een overschrijding ervan is geen grond tot enige aansprakelijkheid of tot schadevergoeding, noch geeft deze de Klant het recht de Overeenkomst te annuleren en/of de afname te weigeren.
 2. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd EXW (Ex Works - Incoterms 2010) in de magazijnen van AED. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de Klant op het moment van de levering. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de Klant.
 3. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is AED bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De Klant is verplicht de gekochte/gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken ter zijnen beschikking worden opgeslagen voor zijn rekening en risico. De Klant zal in dat geval alle bijkomende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
 6. Voor alle exporten buiten de EU, gezien het feit dat de leveringen steeds EXW Willebroek gebeuren, verplicht de klant er zich toe onverwijld de nodige douane documenten te bezorgen aan AED (voor verkopen = Enig Document , voor verhuren = Enig Document of ATA carnet voor bewijs tijdelijke export). Alle kosten verbonden aan deze (tijdelijke) exporten zijn voor kosten van de Klant.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door AED aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van AED totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of uit andere hoofde aan AED verschuldigde bedragen inclusief rente en kosten heeft voldaan.
 2. De Klant dient de door AED geleverde zaken, zo lang deze zaken eigendom zijn van AED, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan en te verzekeren tegen schade en diefstal.

Artikel 8 – Klachten

 1. De Klant is verplicht om bij levering te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt;
 2. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen volgend op de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van AED om ontvankelijk te zijn. De betwisting door de Klant van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de Klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.
 3. Indien de klacht volgens AED gegrond is, is AED slechts gehouden om het ontbrekende te leveren en of de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen tegen retournering van de betreffende zaken voor rekening van AED, alles ter vrije keuze van AED.
 4. De Klant kan de gebrekkige zaken alleen retourneren indien AED daarmee schriftelijk heeft ingestemd en indien de gebrekkige zaken zich nog in de geleverde verpakking en staat bevinden. De Klant is gehouden om de instructies van AED betreffende opslag of het retourneren van de te vervangen producten op te volgen.

Artikel 9 – Garantie

 1. Bij verkoop van 2de handsartikelen (zie second hand trader platform) geeft AED geen enkele garantie op de goederen. De Klant koopt de goederen in de staat zoals ze zich bevinden, zonder enige aansprakelijkheid of garantie vanwege AED.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid voor schade

 1. AED is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door AED van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoopsvoorwaarden, of van enig ander handelen en/of nalaten door AED zelf en/of door anderen handelend in opdracht van AED, tenzij de schade het gevolg is van opzet.
 2. De aansprakelijkheid van AED is hoe dan ook beperkt tot maximaal de prijs die door de Klant betaald werd voor de goederen die aanleiding hebben gegeven tot de schade. Iedere andere aansprakelijkheid van AED is uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder onder meer inbegrepen indirecte of bijzondere schade, schade wegens gederfde winst, verlies van contracten, goodwill of aantasting van reputatie, beschadiging of vernietiging van data, of enige andere vorm van “lucrum cessans” of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door de contractbreuk (inclusief zware fout) of onrechtmatige daad.
 3. De Klant vrijwaart AED voor alle schade die AED mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door AED geleverde goederen of diensten, daaronder onder meer begrepen: aanspraken van derden (met inbegrip van werknemers van AED) die schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of van door hem ontstane onveilige situaties of als gevolg van een gebrek in door AED geleverde producten of diensten die door de Klant werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging van of samen met andere producten of diensten.
 4. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, erkent de Klant uitdrukkelijk dat AED geen enkele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot door de Klant of derden aangebrachte wijzigingen aan of oneigenlijk gebruik van het geleverde.

Artikel 11 – Overmacht

 1. AED doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst na te komen. AED kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. In geval van een vertraging voert AED haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Indien een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal AED de Klant hierover tevoren inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen inzake Overeenkomst(en) zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door AED.
 2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, is AED gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst(en), zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:
 1. Ingeval de Klant nalaat aan enige van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen;
 2. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst aan AED ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
 3. Indien AED de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst, dan wel tijdens uitvoering daarvan, heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 4. Ingeval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de Klant, of het indienen door de Klant van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen), op voorwaarde echter, in het laatste geval, dat de Klant niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een verzoek van AED in die zin heeft bevestigd dat hij zal doorgaan met het uitvoeren van de Overeenkomst en het nakomen van al zijn verplichtingen daaronder.
 1. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 12(2) hierboven, zullen alle vorderingen van AED op de Klant onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden en zal de Klant gehouden zijn alle door AED geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door AED aan AED terug te bezorgen. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht van AED onder de Overeenkomst of deze handelsvoorwaarden, ingeval de Klant de goederen niet binnen 24 uur terugbezorgt, zullen AED en/of haar aangestelden gerechtigd zijn om de lokalen waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

Artikel 13 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 1. Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de Overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze algemene handelsvoorwaarden of enige offerte, bestelling, Overeenkomst daaronder zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Klant erkent uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, België.
 2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze voorwaarden, zullen enige vorderingen van de Klant ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden, of enige offerte, bestelling of Overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van zes (6) maanden vanaf de datum van het vervullen van de levering en/of de dienst.

Hoofdstuk II - Bijzondere Bepalingen van Toepassing op Consumenten

Artikel 15 – Voorwaarden voor consumenten en persoonlijk gebruik

 1. Indien op de website van AED een bestelling wordt geplaatst door een consument dan zijn de onderhavige artikelen aanvullend van toepassing. Voor zover er sprake zou zijn van enige tegenstrijdigheid met de voorgaande artikelen dan prevaleert voor de consument de meest voordelige clausule. Ter vermijding van twijfel benadrukt AED dat onderhavige artikelen niet van toepassing voor zakelijke klanten.
 2. AED maakt de consument attent op het feit dat hij/zij er toe gehouden is om de producten van AED uitsluitend voor eigen gebruik te kopen.

Artikel 16 – Orderplaatsing en acceptatie

 1. U kunt bij AED een bestelling plaatsen als u 18 jaar of ouder bent, bereikbaar bent via een telefoon en over een geldig e-mailadres beschikt. De plaatsing van uw order vormt uw aanbod om van AED te kopen en uw instemming met de algemene voorwaarden van AED. Er komt slechts een Overeenkomst tot stand nadat AED uw order heeft bevestigd. Bestellingen die de consument plaatst zijn echter bindend voor de consument en kunnen niet worden geannuleerd.
 1. Als AED uw bestelling niet kan accepteren, zal AED proberen om de consument per e-mail, telefonisch of per post te bereiken.

Artikel 17 – Betaling

 1. De consument kan zijn producten betalen via de betalingswijzen zoals die van tijd tot tijd op de website worden weergegeven.
 2. Indien de consument met een creditcard zou betalen, dan dient de consument de gegevens van diens creditcard in te voeren wanneer de bestelling wordt geplaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven wanneer de factuur wordt verstuurd of wanneer de bestelde producten worden verzonden. AED zal de producten niet leveren totdat de verstrekker van uw creditcard het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft geautoriseerd. Als AED dergelijke autorisatie niet ontvangt, zal AED u daarvan op de hoogte brengen.

Artikel 18 – Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om te annuleren en het product terug te sturen gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen te beginnen op de dag na: 1) de dag waarop de consument de orderbevestiging ontvangt of 2) de dag van de levering;
 2. Om het recht op annulering uit te oefenen dient de consument contact op te nemen met AED op het nummer [•], waarna AED zal zorgen dat (de) product(en) worden opgehaald of anderszins instructies geven voor een gepaste teruggave. De consument dient alle geannuleerde producten onbeschadigd en in de oorspronkelijke staat aan AED te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw melding van annulering, tenzij AED zou voorzien in een andere ophalingsdatum. De transportkosten worden door de consument betaald. AED zal de prijs verminderd met de vrachtkosten van retournering die zij namens de consument heeft betaald, zo snel mogelijk aan de consument terugbetalen. In ieder geval kan AED de terugbetaling inhouden zolang zij het te retourneren product (in de oorspronkelijke staat) niet heeft ontvangen.
 3. Na de periode van 14 kalenderdagen heeft de consument geen enkel recht om diens order te retourneren.

Artikel 19 – Privacy en gegevensbescherming

 1. Door AED van de consument verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig alle geldende wetten en gehouden en verwerkt. AED kan deze persoonsgegevens delen met andere vestigingen, vertegenwoordigers of onderaannemers van AED welke diensten voor AED uitvoeren. AED kan Uw persoonsgegevens ook overdragen aan gelieerde maatschappijen, vertegenwoordigers of onderaannemers die diensten voor AED uitvoeren en zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in welk geval AED zal zorgdragen voor een adequate bescherming van de persoonsgegevens.

Artikel 20 – Garantie

 1. Bij verkoop van de 2de handsartikelen geeft AED een garantie van één jaar.
 2. AED zal geen gebreken herstellen en geen defecte producten vervangen indien het gebrek buiten de desbetreffende garantieperiode van AED valt of indien het defect het gevolg is van een externe oorzaak, zoals slijtage door normaal gebruik of opzettelijke beschadiging, nalatigheid of indien niet door AED geleverde producten van een derde door de consument worden geïnstalleerd op of verbonden met het product van AED, dan wel bij een ongeluk, gevaar, vochtigheidsbeheer, elektrische spanning of andere omgevingsomstandigheden die gewoonlijk niet in een veilige omgeving worden aangetroffen.